OBEC Puklice

 

 

 

Optimalizováno pro 1024x768     

 

 

 


Úvod            


Úřední deska


Vyhlášky


Povinně zvěřejňované Informace


Pravidla rozpočtové odpovědnosti


Naši zastupitelé


Územní plán


MAS LEADER Loucko, z.s.


Fotogalerie


Historie obce


Kultura


Organizace


Autobusy


Sport


Kontakt

 

POŠLI EMAIL

Správci www

Kanceláří úřadu

 

 

Historie společenských a zájmových organizací


NEJSTARŠÍ ORGANIZACE V OBCI - HASIČI

V Puklicích byla ruční hasicí stříkačka zakoupena již v r. 1878. Ale až po velkém požáru v obci byl r. 1883 založen hasičský sbor. Prvním velitelem se stal Jan Kaut z č. 86. Hasiči pořádali různá cvičení s výlety do okolí. Sbor byl v tehdejší době oporou proti německému živlu.

Roku 1912 se zakoupila další stříkačka za 600 zlatých a roku 1928 motorová stříkačka za 42 000 Kčs. Na její zakoupení byla uspořádána sbírka mezi puklickými občany a byl na ni věnován výtěžek plesů a výletů. V roce 1911 si obec postavila hasičskou zbrojnici pod starou školou, kde stála asi do roku 1948. Po celou dobu okupace nepřerušil hasičský sbor svoji činnost, prováděl pravidelná cvičení a účast byla stoprocentní. V době Květnového povstání organizovali hasiči hlídky a 9. 5. 1945 rovněž uvítání sovětských vojáků v obci.

SOKOL

Sokolská myšlenka zapustila hluboké kořeny do národního života. Dne 5. 9. 1920 z popudu učitele Jana Svobody zavítali do Puklic učitelé Vaněk a Kajer z Luk a podali pokyny k založení odbočky louckého Sokola, přičemž vytyčili sokolské směrnice. 11. 9. 1920 se konala první schůze a zvolen sokolsky výbor. Nadšení pro novou věc bylo veliké. V roce založení odbočky se zúčastnili čtyři členové cvičitelského kursu v Jihlavě. V roce 1921 byla odbočka zrušena a založena samostatná tělovýchovná jednota. Již v tomto období bylo veliké nadšení pro zahájení výstavby sokolovny, ale k této akci nedošlo. Bylo pouze vybudováno nové sokolské cvičiště v horní části obce. Cvičení v zimním období se konalo v sálech pohostinství a později v omezených prostorách zámku. TJ prováděla svoji činnost od roku 1945 v nově uvolněných prostorách zámku až do roku 1949. Při parcelaci velkostatku přidělila rolnická komise budovu zrušeného lihovaru a škrobárny tělovýchovné jednotě Sokol.

Po provedené rekonstrukci byla vybudována nová sokolovna, na které bylo odpracováno více než 13 000 hodin zdarma. Otevření sokolovny se konalo 30. června 1950 a v tomto období to byl největší sál v okolí, včetně Jihlavy. V sokolovně bylo rovněž umístěno kino, kde se promítaly filmy dvakrát až třikrát týdně a pořádaly se veškeré kulturní i tělovýchovné akce.

Během více než třicetipětiletého provozu došlo ke značnému opotřebení interiéru i vnějšího vzhledu, včetně střechy, ze které začaly padat šablony a do budovy zatékalo. V roce 1973 byla provedena generální oprava střechy. Na střechu byly položeny hliníkové šablony. V důsledku havarijního stavu ústředního vytápění a obložení stěn, bylo rozhodnuto zahájit přípravné práce na zajištění finančních prostředků pro generální opravu celé sokolovny. V programovém plánu NF (národní fronty) v roce 1979 byly zahájeny přípravné práce na dokumentaci, včetně přístavby kinosálu a kotelny v akci "Z". Vlastni práce byly započaty na akci "Z" v roce 1984.

Současně s tím byl vypracován projekt na generální opravu vlastni sokolovny. Práce na obou akcích probíhaly současně, stavba byla dokončena v roce 1987 a generální oprava sokolovny v srpnu 1988.

Slavnostní otevření se konalo 13. srpna 1988. Tomuto otevření předcházel slavnostní průvod obcí. K instalaci technologie promítání kina došlo koncem roku 1989.

Na této akci bylo odpracováno 46 000 hodin. Hodnota díla představuje téměř 4 000 000 Kčs. Provoz celého objektu sokolovny zajišťuje TJ. Tělocvična slouží pro cvičení odboru Základní rekreační tělesné výchovy, cvičí zde základní škola a jsou zde pořádány i ostatními organizacemi plesy, taneční zábavy, kulturní vystoupení a schůze JZD.

Dále v obci pracují další organizace (informace k roku 1988) :

Český svaz žen, Český červený kříž, Český svaz zahrádkářů, Myslivecké sdružení, Český svaz chovatelů, Socialisticky svaz mládeže.

Při Místním národním výboru v Puklicích pracuje rovněž Sbor pro občanské záležitosti, který byl v naší obci založen v roce 1978. Nejdůležitější akce SPOZu _ besedy s důchodci, vítání dětí do života, předávání občanských průkazů, oslavy životních jubileí, setkání rodáků apod.


Tyto informace byly ponejvíce čerpány ze Sborníku k 670-tému výročí obcí a srazu rodáků v roce 1988 vydaného soudobým SPOZem v Puklicích.