OBEC Puklice

 

 

 

Optimalizováno pro 1024x768     

 

 

 


Úvod            


Úřední deska


Vyhlášky


DOTACE a granty


Povinně zvěřejňované Informace


Pravidla rozpočtové odpovědnosti


Naši zastupitelé


Územní plán


MAS LEADER Loucko, z.s.


Fotogalerie


Historie obce


Kultura


Organizace


Autobusy


Sport


Kontakt

 

POŠLI EMAIL

Správci www

Kanceláří úřadu

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v § 5 stanovuje první základní část povinně zveřejňovaných informací:

§5

Zveřejňování informací

    (1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a ve svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je obecně přístupné, jakož i

          umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

 

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,

 

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,

 

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

 

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

 

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

 

f) sazebník úhrad za poskytování informací,

 

g) výroční zprávu za předchozí kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§18)

           

     Citace ze zákona č. 106/1999 Sb

 


POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace

            Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

- OBEC PUKLICE

 

2. Důvod a způsob založení

      Obec Puklice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s §    1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy  na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava    sedmá Ústavy ČR, §14 a § 21 zákona o obcích.

 

3. Organizační struktura

  

4. Kontaktní spojení

      4.1. Kontaktní poštovní adresa

                   - oficiální

                   OBEC PUKLICE

                   588 31  Puklice 24

      4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

                  - oficiální

                  OBEC PUKLICE

                  588 31  Puklice 24

      4.3. Úřední hodiny

                  Pondělí, středa: 8.00 – 11.00  13.00 – 15.30

                  Úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 – 10.00

      4.4. Telefonní čísla

                  pevná linka: 564 565 867 (starosta)

                  pevná linka: 565 533 003 (účetní)

      4.5. Čísla faxu

                  fax:

      4.6. Adresa internetové stránky

                  - oficiální: http://www.obecpuklice.cz

      4.7. Adresa e-podatelny

                  puklice@ji.cz

      4.8. Další elektronické adresy

                  puklice.ucetni@ji.cz

      4.9. Další elektronické adresy

                       Datová stránka obce rg2av95

 

5. Případné platby lze poukázat

                číslo účtu: 212198901, kód banky: 0300

 

6. IČ         00286460

 

7. DIČ       CZ00286460

 

8. Dokumenty

           

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

                - viz bod 4.2

 

11. Opravné prostředky

           

12.  Formuláře

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací – viz. www.portal.gov.cz

 

14.  Předpisy

            Nejdůležitější používané předpisy

            Vyhlášky obce

 

15. Úhrady za poskytování informací

            Sazebník úhrad za poskytování informací

            Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

 

16. Licenční smlouvy

      16.1 Vzory licenčních smluv

      16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.

      Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb.

      Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb.

      Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb.

      Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb.

      Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 podle zákona č. 106/1999 Sb.

      Výroční zprávy o poskytování informací - archív

      Poskytnuté informace

 Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 Registr oznámení

(1) Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen "registr") je soubor dokladů podávaných veřejnými funkcionáři podle § 12 odst. 4; v oznámení veřejný funkcionář uvede své jméno, příjmení, označení orgánu, ve kterém působí s uvedením funkce, kterou v tomto orgánu zastává a údaje požadované podle § 9 až 11 a 12 odst. 2. Registr vede příslušný evidenční orgán (§ 14 odst. 1).
 

(2) Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
 

(3) Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede (§ 14 odst. 1), skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.
 

(4) O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu, který obsahuje:
a) identifikaci subjektu, který nahlížel do registru,
b) identifikaci požadavku,
c) předmět dotazu,
d) datum a čas poskytnutí informace,
e) identifikaci osoby nebo technického zařízení, které informaci poskytly.
 

(5) Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti, která obsahuje:
a) jméno žadatele,
b) příjmení žadatele,
c) rodné číslo žadatele,
d) místo trvalého pobytu žadatele.
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.
 

(6) Evidenční orgán poskytne veškeré doklady vedené v registru o určitém veřejném funkcionáři na žádost orgánu příslušnému k řízení a rozhodování o porušení povinností podle tohoto zákona tímto veřejným funkcionářem.
 

(7) Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů 9).

Formulář pro odeslání žádosti na zjištění informací o veřejném funkcionáři